Faglig målsætning


Før dansk

I faget ”før dansk” ønsker vi:

Gennem undervisningen i sproglig opmærksomhed at inddrage så mange af børnenes sanser som muligt og herved stimulere børnenes naturlige interesse for at lære at læse.

Gennem en afvekslende og til dels legende form at opøve børnenes sproglige fornemmelse og kendskab til bogstavernes navn, form og lyd. Det gør vi ved f.eks. at lære rim og remser, undersøge sætninger for ord og stavelser og enkeltlyde.

 • At gøre børnene fortrolige med og glade for skolebiblioteket.
 • At udvide børnenes begrebsverden gennem oplæsning af historier og gennemgang af emneinddelte forløb som f.eks. årstider, klokken, kroppen.
 • At børnene bliver i stand til over for hinanden at fortælle et hændelsesforløb, en historie eller dramatisere.

Før matematik

I faget ”før matematik” ønsker vi:

 • At lære børnene at beskrive ting og forhold fra dagligdagen med matematiske begreber som f.eks. større/mindre, tung/let, mange/få mv.
 • At lære børnene tallene fra 1-20 gennem spil, talopgaver og leg med mængder.
 • At lære børnene at identificere forskellige geometriske former som f.eks. trekanter, firkanter og cirkler.
 • At lære børnene de tal at kende, der indgår i deres hverdag, som f.eks. deres telefonnumre og vejnumre.  

 

Gymnastik

I faget gymnastik ønsker vi:

 • At stimulere børnenes kropsfornemmelse ved at styrke de basale fysiske færdigheder som f.eks. at kravle, hoppe, løbe, kaste og gribe.
 • Gennem forskellige lege og konkurrencer at give børnene oplevelsen af holdfølelse og samarbejdsglæde.
 • At fremme børnenes glæde over at bruge deres krop til fysisk udfoldelse.

Før natur/teknologi

I faget ”før natur/teknologi” ønsker vi:

 • At stimulere børnenes glæde over og fortrolighed med naturen og derigennem udvikle respekt og ansvar for miljøet.
 • At give børnene indsigt i samspillet mellem menneske og natur gennem arbejdet med forskellige emner som f.eks. andre lande, årstider, min krop.
 • Gennem aktiviteter ud af huset at stimulere børnenes nysgerrighed for verden omkring dem.

Kreativt arbejde

Igennem det kreative arbejde i børnehaveklasserne ønsker vi:

 • At stimulere børnenes lyst til at skabe og eksperimentere med kreativ udfoldelse.
 • At give børnene en oplevelse af glæde ved deres egne produktioner.
 • At præsentere børnene for forskellige kreative arbejdsmåder og materialer.
 • At give børnene mulighed for at præge de fysiske rammer i børnehaveklassen gennem udsmykning af klasselokalet.
  • At udvikle børnenes evne til fordybelse og deres udholdenhed gennem et længerevarende projekt: opførelsen af et teaterstykke.

Kristendom

I faget kristendom ønsker vi:

 • At formidle evangeliet til børnene gennem bibelfortællinger, kristne sange, morgenandagter og kreative arbejdsformer.
 • At gøre børnene fortrolige med årets kirkelige højtider.
 • At formidle glæden over Jesus som frelser til børnene gennem vores samvær med dem og vidnesbyrd over for dem.
 • At introducere børnene til en række centrale bibelske fortællinger, personer og forløb.
 • At tale om centrale dele af den kristne tro og det kristne liv: Guds skabelse, bønnen, familien, tilgivelse, døden, himlen m.m.

Musik og bevægelse

I faget musik og bevægelse ønsker vi:

 • At formidle sangglæde og musikoplevelse ved at høre og synge et rigt udvalg af sange, spille forskellige instrumenter og lege sanglege.

  

Materialer og litteratur:

 

Dansk:

”Nisserne i Ådal” af Lene Møller

”Sproglege” af Jørgen Frost og Annette Lønnegård

”Syngebetet”, Alinea

”DLB-kendskab”, Special-pædagogisk forlag

 

Matematik:

”Før Sigma” af Ivan Christensen, Henry Schuliz m.fl.

 

Kristendom:

”Fortællinger” af Mie Hallesby

 

Musik:

Tid til musik I og II, af Jane Aagaard