Forældrebetaling


 
Johannesskolen er en statsanerkendt friskole og får derfor tilskud til driften. Forældrene må dog selv betale nogle af udgifterne.
 
Depositum og optagelsesgebyr:
 
Elever, der skrives op til 0. klasse opkræves et depositum, som modregnes i skolepengene ved opstart i 0. klasse.
Såfremt barnet alligevel ikke begynder på skolen, tilbagebetales pengene ikke.
 
Depositumets størrelse er 2 x 1500 kr. (hhv. 2 år og 1 år før opstart). 
 
Der er et optagelsesgebyr på 500 kr. Beløbet opkræves, når barnet begynder på skolen.
 
Skolepenge:
Skolepengene betales i 11 årlige rater og udgør pr. barn fra 1. august 2018:
  • 0. - 3. klasse: kr. 1.600,00
  • 4. - 9. klasse: kr. 1.780,00
Søskenderabat:
Der gives søskenderabat således, at barn nr. to betaler 75% af prisen på det pågældende klassetrin, mens nr. tre og følgende børn går gratis. Første barn er altid ældste barn, der går på skolen. Som søskende regnes børn, der har samme folkeregisteradresse og samme betalere (de almindelige, kommunale regler).
 
Der betales også skolepenge, hvis forældrene beslutter at tage børnene ud af skolen, for en kortere eller længere periode, og samtidig ønsker at fastholde pladsen i klassen.
 
SFO-betaling
Der betales 11 rater pr. år (der opkræves 2 rater i september og 1 rate i månederne oktober til juni)
Satser pr. 1. august 2018: 
  • Trin 1 (1 - 9 timer pr. uge): kr. 875,00
  • Trin 2 (10 - 13 timer pr. uge): kr. 1.190,00
  • Trin 3 (14 - 18 timer pr. uge): kr. 1.620,00
  • Trin 4 (19 timer og derover pr. uge): kr. 2.100,00 
Søskenderabat i SFO: 
Det barn der har flest timer i SFO betaler for det pågældende trin, øvrige søskende betaler laveste trin.                  
For yderligere oplysninger om SFO, se punktet "SFO" i hovedmenuen.
 
Ændring i betalingstrin
Hvis der er behov for ændring i SFO-tider sker det ved at udfylde og underskrive et nyt tilmeldingsskema som afleveres til SFO-lederen. Ændringer bedes meddelt så tidligt som muligt, hvis ændringen medfører ændring i betalingstrin er fristen den 15. i måneden forud for et nyt kvartal (fx. 15. marts for ændring pr. 1. april).
 
Sommer-SFO (fra 1. dag i sommerferien til og med uge 27 og fra uge 31 til sidste dag i sommerferien, særskilt tilmelding):
I 2018 er prisen 125,00 pr. dag. Der er ingen søskenderabat i Sommer-SFO.
 
Før-SFO-betaling:
Prisen for Før-SFO er på ialt kr. 4.000,00 som opkræves i 2 rater á kr. 2.000,00 som opkræves 1. maj  og 1. juni.
 
Tilskud til skolebetaling:
Hvert år stiller staten et beløb til rådighed for friskoleelever, den såkaldte “fripladsordning”, hvor det er muligt at få nogle måneder uden skolepengebetaling. Mulighederne for at få del i dette beløb afhænger af forældrenes samlede skattemæssige indtægt, samt af antallet af børn i hjemmet. Ansøgningsblanketten hentes her umiddelbart efter sommerferien, og deadline for aflevering på skolen er 10. september. Ansøgere kan forvente svar den følgende januar måned. Hent blanketten her.
 
Desuden har skolen selv mulighed for at yde nedsættelse i skolepengebetalingen, til forældre som står i en økonomisk presset situation, i kortere eller længere tid. Kontakt kontoret eller skolelederen for at få en ansøgningsblanket. Ansøgninger til skolens egen ordning modtaget til og med 1. september honoreres tilbagevirkende fra august. Ansøgninger modtaget fra 16. september til 1. december honoreres fra 1. januar. Ansøgninger modtaget fra 2. december til og med 1. marts honoreres fra 1. april.
 
 
Andre udgifter:
 
Skolekort: Egenbetalingen er pr. 1. september 2018, kr. 350,00 pr måned i 10 måneder (september-juni). Læs mere under menupunktet Skolekort
 
Faktureringsgebyr: kr. 50,00 (bortfalder ved tilmelding til BetalingsService).
 

Desuden kan der være udgifter i forbindelse med klassearrangementer (f.eks. fælles teaterture).

 
 
Udmeldelse:
Udmeldelse af elever fra skolen skal ske skriftligt ved udfyldelse af denne udmeldelsesblanket.  (Kan også fremsendes ved henvendelse til kontoret)
Udmeldelse kan ske løbende, men man betaler skolepenge for hele den sidste måned samt et udmeldelsesgebyr på kr. 500,00. Gebyret bortfalder ved udmeldelse med mere end en måneds varsel.