Ressourcecenter

På Johannesskolen vil vi gerne give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecentret er et fagligt team og forum bestående af skolens inklusionsvejleder, specialundervisningslærere og AKT-team.

Ressourcecentrets opgave er at arbejde for, at der er et rum for undervisning af alle elever uanset behov. Vi har fokus på børnenes ressourcer og potentialer, og vi arbejder ud fra et anerkendende børnesyn, og ressourcecentret er således omdrejningspunktet for skolens arbejde med inklusion såvel fagligt som socialt.

I Ressourcecentret arbejdes der med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser og tiltag både i klasser, med grupper af børn og gennem særlige forløb for enkelt-elever.

Gennem forebyggende aktiviteter søger vi primært at fremme læring i klassen og dermed forebygge, at vanskeligheder opstår. Hvis der konstateres begyndende vanskeligheder søger vi at foregribe, at det forværres og gør således en særlig indsats for at forhindre, at dette sker. De indgribende indsatser er opgaver, der går i stedet for, eller ydes som supplement til, den almindelige undervisning – i form af specialundervisning.

I Ressourcecentret benyttes en bred vifte af varierede former for specialundervisning samt tilbud om læse-, skrive- og matematikkurser.

Nogle børn modtager special- og støtteundervisning efter et fast tilrettelagt skema, mens andre børn tilbydes en mere fleksible undervisning af kortere eller længere varighed. I Resursecentret drøfter og planlægger vi de forskellige tilbud og vurderer altid hvilke muligheder og løsninger, der kan gavne det enkelte barn bedst.

Resursecentret er desuden et forum, hvor lærere, pædagoger eller klasseteams har mulighed for at drøfte overvejelser og modtage vejledning vedrørende differentieringen af undervisningen samt udvikling af kompetencer hos børnene.

AKT- adfærd, kontakt og trivsel

AKT-teamet varetager mere specifikke opgaver vedrørende adfærd, social kontakt (herunder sociale relationer) og trivsel.

AKT-teamet arbejder primært med forebyggende trivselsforløb i klasser, særligt med fokus på klasseledelse, konflikthåndtering, sociale relationer og kommunikation.

AKT-teamet varetager endvidere de foregribende og indgribende indsatser ved opståede AKT-problematikker i både klasser, grupper af børn og hos enkelte elever. Disse indsatser udbydes ofte som særligt tilrettelagte forløb i forhold til social træning, adfærd og konfliktmægling, og/eller som tilbud om trivselssamtaler med eleverne.

AKT-teamet tilbyder desuden vejledning og supervision af lærere og pædagoger, på baggrund af observation i klasserne.  

_____________________

Ressourcecentret som helhed modtager rådgivning og samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Hillerød kommune. (Se navne og kontaktoplysninger på Hillerod.dk).