Elevrådet


 
Elevrådet består af repræsentanter fra 6. til 9.klasse. Hver klasse vælger ét medlem til rådet, hvortil der også er knyttet én lærerrepræsentant. Da Johannesskolen er en tosporet skole, består rådet således af 8 elever og én lærer.
 

Vedtægter for elevrådet på Johannesskolen:

  
1. Formål
 1. Elevrådets formål er at arbejde for forståelse og god trivsel på skolen samt et godt    samarbejde mellem eleverne indbyrdes og mellem lærere og elever.
 2. Elevrådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende enkeltpersoner og har ikke egentlig beslutningskompetence. Elevrådet kan henstille, rådspørge og stille forslag til lærerrådet og bestyrelsen.
 
2. Organisering
 1. Elevrådet består af en repræsentant fra hver af klasserne fra 6. til 9. klasse.
 2. Repræsentanten vælges ved simpelt flertal på demokratisk vis ved hemmelig afstemning i klasserne. Dette sker under ledelse af klasselæreren.
 3. Valget foregår inden udgangen af august.
 4. Genvalg er muligt.
 5. Elevrådet samles efter behov, dog mindst én gang om måneden. Møderne kan falde uden for den enkelte elevs skoletid.
 6. Elevrådet konstituerer sig ved første møde i september ved valg af formand, næstformand og referent.
 7. Ved fraflyttning/langvarig sygdom vælges en ny repræsentant.
 8. Der laves et skriftligt beslutningsreferat ved alle elevrådsmøderne. Referatet publiceres senest 3 dage efter mødet og uddeles til medlemmerne. Herefter vil repræsentanten aflægge referat fra mødet for klassen efter aftale med klasselæreren.
 9. Elevrådsmødet indkaldes senest 2 dage før af formanden ved udsendelse af dagsorden.
 10. Lærerrådet vælger hvert år en repræsentant til elevrådet. Denne har ret til at deltage i elevrådsmøderne og skal orientere lærerrådet om elevrådets arbejde.
 
Vedtaget af lærerrådet d. 23. februar 2000